Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2023–2035 ...

12.06.23

Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2023–2035, Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2023–2035 tegevuskava 2023–2029 ning ning linnapiirkondade arenguplaan 2023–2035 on Ida-Viru maakonna maakonna KOV volikogude poolt heaks kiidetud

Arengustrateegia, selle tegevuskava ning linnapiirkondade arenguplaani  lõplikus tekstis lepiti kokku detsembris 2023 ning Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu üldkogu otsustas 14. aprillil 2023 edastada dokumendid KOV volikogudele heaks kiitmiseks.

Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2023-2035 ja Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2023–2035 tegevuskava 2023-2029 on heaks kiidetud

Alutaguse Vallavolikogu 25.mai 2023 määrusega nr 40, Jõhvi Vallavolikogu 25. mai 2023 määrusega nr 57, Kohtla-Järve Linnavolikogu 8. juuni 2023 määrusega nr 39, Lüganuse Vallavolikogu 25. mai 2023 määrusega nr 41, Narva Linnavolikogu 18.05.2023 määrusega nr 9, Narva-Jõesuu Linnavolikogu 31.05.2023 määrusega nr 39, Sillamäe Linnavolikogu  30. mai 2023 määrusega nr 38, Toila Vallavolikogu 03.05.2023 määrusega nr 19

ning linnapiirkondade arenguplaani 2023-2035 on heaks kiidetud:

Jõhvi Vallavolikogu 25. mai 2023 määrusega nr 57, Kohtla-Järve Linnavolikogu 8. juuni 2023 määrusega nr 39, Narva Linnavolikogu 18.05.2023 määrusega nr 9, Sillamäe Linnavolikogu  30. mai 2023 määrusega nr 38.

Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2023 – 2035

24.04.23

Ida-Viru maakonna arengustrateegia on  kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel koostatud maakonna strateegilise planeerimise dokument, mis loodi koostöös maakonna kohalike omavalitsuste ja erinevate huvigruppidega ning mis sätestab Ida-Virumaa strateegilised eesmärgid ja nende saavutamiseks vajalikud strateegilised arengusuunad ajalises perspektiivis 2030+

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu üldkogu otsustas 14. aprillil 2023 edastada KOV volikogudele heaks kiitmiseks:

Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2023-2035 arengustrateegia 2023-2035 ja arengustrateegia tegevuskava 2023-2029   tegevuskava 2023-2029

Linnapiirkondade arenguplaani 2023-2035 linnapiirkondade arenguplaani 2023-2035 on esitatud  heaks kiitmiseks  ainult linnapiirkonna KOV volikogudele.

Oleme palunud võimalusel menetleda maakonna arengustrateegia heaks kiitmist 2023. aasta maikuu volikogu istungil.

Määruse eelnõu näidis ...

Ida-Viru maakonna arengustrateegia oli arvamuste avaldamiseks tähtajaga 30.11.2022 kättesaadav kodulehel: https://ivol.ee/maakonna-arengustrateegia-muutmine
Linnapiirkondade strateegia oli arvamuste avaldamiseks tähtajaga 20.11.2022 kättesaadav kodulehel https://ivol.ee/maakonna-arengustrateegia-muutmine

 

Küsimuste korral võtke ühendust:

Meelis Kuusk
tegevjuht

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit
tel 5300 6106

e-post meelis.kuusk@ivol.ee

 

Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+

Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ ja strateegia tegevuskava 2019-2023 koostamise ülevaade

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse 28.03.2018. otsusega algatati strateegia koostamine ning moodustati strateegia koostamise juht- ja töörühm.

Arengustrateegia koostamisel tegi Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit koostööd Ida-Viru Ettevõtluskeskusega.

19.06.2018. juhtgrupi otsusega kiideti heaks Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ strateegia kontseptsioon. Kontseptsiooni alusel koostati strateegia eelnõu ning tegevuskava. 29.11.2018. juhtgrupi otsusega kiideti heaks Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ ja tegevuskava aastateks 2019-2023 ning esitati strateegia kinnitamiseks Ida-Viru maakonna kohalike omavalitsuste volikogudele.

Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ ja strateegia tegevuskava 2019-2023 on heaks kiidetud Alutaguse Vallavolikogu 20.12.2018. määrusega nr 84, Jõhvi Vallavolikogu 20.12.2018. määrusega nr 44, Lüganuse Vallavolikogu 19.12.2018. määrusega nr 48, Toila Vallavolikogu 19.12.2018. määrusega nr 54, Kohtla-Järve Linnavolikogu 19.12.2018. määrusega nr 39, Narva-Jõesuu Linnavolikogu 19.12.2018. määrusega nr 50, Sillamäe Linnavolikogu 20.12.2018. määrusega nr 25, ja Narva Linnavolikogu 20.12.2018. määrusega nr 22

 

Ida-Viru maakonna arengustrateegia

Strateegia tegevuskava 2019-2023

Strateegia  tegevuskava 2020-2024

Strateegia kokkuvõte: EST RUS ENG

 

Ida-Viru arengufoorum

22. novembril Jõhvi kontserdimajas toimunud arengufoorumil arutati Ida-Viru maakonna koostamisel olevas arengustrateegias toodud arenguvõimaluste üle ning räägiti maakonnaülese koostöö vajalikkusest, et võimalusi paremini ära kasutada.

Foorumi ettekanded:

Lühikokkuvõte maakonna arengustrateegia protsessist - Lauri Jalonen, Ida-Viru Ettevõtluskeskuse vanemkonsultant Esitlus

„Inimeste ja kaupade liikumine"

EL arengud ja seosed maakonna arengustrateegiaga 

Keit Kasemets, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Esitlus

Strateegia „Eesti 2035"

Magnus Urb, Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna nõunik Esitlus

Ida-Viru maakonna taristu arendamine ja koostöö perspektiivid

Veikko Luhalaid, Ida-Virumaa Omavalitsute Liidu tegevjuht Esitlus

Harju maakonna taristu arendamine ja koostöö perspektiivid

Joel Jesse, Harjumaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht Esitlus

Lääne-Viru maakonna taristu arendamine ja koostöö perspektiivid

Einar Vallbaum, Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Esitlus

Arenguvaldkondade ülevaade

Ettevõtlusvaldkonna lühiettekanne

Margus Ilmjärv, EKTK Jõhvi esindus, Europedirect Jõhvi Esitlus

Turismivaldkonna lühiettekanne

Kadri Jalonen, Ida-Virumaa turismiklastri koordinaator, IVEK Esitlus

Haridusvaldkonna lühiettekanne

Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledž, arendusdirektor Esitlus

Noorsootöö valdkonna lühiettekanne

Rauno Põld, Ida-Viru noor

Sotsiaalvaldkonna lühiettekanne

Kädi Koppe, Narva-Jõesuu linna Sotsiaalosakonna juhataja Esitlus

Kultuurivaldkonna lühiettekanne

Piia Tamm, Jõhvi kontserdimaja juht

Spordivaldkonna lühiettekanne

Risto Lindeberg, Ida-Viru Spordiliit, Lüganuse vallavolikogu esimees Esitlus

 

Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ ja tegevuskava eelnõu avalikustamine.

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit teatab:

01. kuni 25. november 2018 toimub Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ ja strateegia tegevuskava eelnõu avalikustamine.

Strateegia ja tegevuskava eelnõuga on võimalik tutvuda Ida-Virumaa Omavalitsuste liidu kodulehel http://ivol.kovtp.ee/maakonna-arengustrateegia

Maakonna arengustrateegia ja tegevuskava avalik arutelu toimub 22. november 2018 Ida-Viru maakonna arengufoorumi raames Jõhvi kontserdimajas.

NB! foorumil osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine!

Foorumi päevakava

Ettepanekuid Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030 kohta saab esitada kuni 25. november 2018. Ettepanekud tuleb esitada e-posti teel Ida-Virunmaa Omavalitsuste Liidule ivol@ivol.ee

Maakonna arengustrateegia

Maakonna arengu kavandamiseks ja ellu viimiseks koostatakse maakondlik arengustrateegia, mis on aluseks kohalike omavalitsuste ühistegevuste planeerimisel ja ellu viimisel ning riigieelarvest kohaliku omavalitsuse üksustele juhtumipõhiste toetuste andmisel, riiklike investeeringute kavandamisel ja riigiasutuste osutatavate teenuste kättesaadavuse muutmisel maakonnas.

Maakondliku arengustarteegia koostamiseks teeb Ida-Virumaa Omavalitsuste liit koostööd Ida-Viru Ettevõtluskeskusega.

Maakonna arengustrateegia koostamise protsessi sündmused:

28.03.2018. IVOL juhatus algatas maakonna arengustarteegia koostamise ning kinnitas strateegia koostamise juht- ja töörühmade kooseisud. Otsus.

Toimus strateegia koostamise avakoosolek. Kokkuvõte  Osalejate nimekiri

märts-aprill 2018 statistiliste andmete analüüs

Arengustrateegia lähteanalüüs

aprill-mai 2018 huvigruppide kaasamine

Sotsiaal     Lisamaterjal: Sotsiaalteenuste arendamine maakondades

Haridus

Kultuur

Turism

aprill-mai esialgsete arendusideede kogumine kohalikelt omavalitsustelt

17.04.2018. kohtumine riigiasutuste esindajatega Protokoll

23.04.2018. strateegia koostamise töörühma koosole Kokkuvõte  Esitlus Osalejate nimekiri

15.05.2018. töörühma koosolek Kokkuvõte Esitlus Osalejate nimekiri

07.06.2018. strateegiaseminar Kukruse mõisas seminari kava

Seminari materjalid:

Sissejuhatus

Lauri Jalonen ettekanne

Seminari kokkuvõte

Seminaril osalejate nimekiri

14.06.2018. töögrupi koosolek Esitlus Osalejate nimekiri

19.06.2018. juhtgrupi koosolek Kokkuvõte Esitlus Osalejate nimekiri

Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ kontseptsioon

Kontseptsiooni heaks kiitmise otsus

17.08.2018. töögrupi koosolek

21.08.2018. juht- ja töögrupi ühine tegevuskava seminar Kokkuvõte

23.10.2018. juhtgrupi koosolek 

Strateegia eelnõu heakskiitmine ning avalikustamine ja menetlemisele saatmine

27.11.2018. töörühma koosolek

29.11.2018. Juhtgrupi otsus Strateegia ja tegevuskava kinnitamine