Arengukonverents

Ida-Viru arengukonverents 2021

"Õiglase ülemineku ootuses"

Konverents toimus 17. juuni 2021  Alutaguse puhke- ja spordikeskus www.alutaguse.com

Videokokkuvõtted ja ettekanded:

Konkurentsivõimeline, hea elukeskkonnaga ja puhas Ida-Virumaa 2030

Keit Kasemets, Euroopa komisjoni Eesti esinduse juht

Ettekanne Video

Maakonna arengustrateegia uuendatud visioon ja strateegiline raamistik

Lauri Jalonen, Ida-Viru Ettevõtluskeskuse vanemkonsultant

Ettekanne Video

Valdkondlikud lühiettekanded ja sissejuhatus aruteludesse

Ettevõtluse areng

Teet Kuusmik, Ida-Virumaa Tööstusalade Arenduse juhataja

Ettekanne Video

Teadus ja haridus

Mare Roosileht, TalTach Virumaa kolleźi direktor

Ettekanne Video

Elukeskkond ja sotsiaalteenused

Katri Raik, Narva linnapea

Video

Turism, kultuur ja loomemajandus

Kadri Jalonen Ida-Viru turismikoordinaator Piia Tamm Jõhvi Kontserdimaja juht, Ida-Viru filmifondi koordinaator

Kadri Jalonen ettekanne Piia Tamm ettekanne Video

Paneeldiskussioon „Kuidas tagada maakonna arengustrateegias kokku lepitud tegevuste ellu viimine ja tulemuslikkus?"

Video

Täname kõiki konverentsil osalejaid. Oleme üheskoos põhimõtteliselt heaks kiitnud maakonna uuendatud visiooni. Nüüd on vaja täpsustada eesmärgid ja tegevused, mis aitavad uuendatud visiooni ellu viia.

 

Конференция развития уезда Ида-Вирумаа 2021

«В ожидании справедливого перехода»

Конференция состоялась 17.июня 2021 в центре отдыха и спорта Алутагузе www.alutaguse.com

Видео обзоры:

Конкурентноспособный, с хорошей жилой средой и чистый Ида-Вирумаа 2030 г.

Keit Kasemets, Руководитель представительства Европейской комиссии в Эстонии

видео

Обновленное видение и стратегические рамки стратегии развития региона

Lauri Jalonen, старший консультант Центра предпринимательства Ида-Вирумаа

видео

Короткие отраслевые презентации и введение в дискуссии

Развитие предпринимательства

Teet Kuusmik, Руководитель развитие промышленных зон Ида-Вирумаа

видео

Наука и образование

Mare Roosileht, директор Вирумааского колледжа TalTach

видео

Жилая среда и социальные услуги

Katri Raik, мэр Нарвы

видео

Tуризм, культура и креативная экономика

Kadri Jalonen    координатор туризма Ида Вирумаа, Piia Tamm руководитель Йыхвиского концертного дома, координатор Ида-Вируского кинофонда

видео

Панельная дискуссия: «Как обеспечить реализацию и эффективность согласованных в стратегии развития уезда мероприятий?»

видео

Благодарим всех участников конференции. В принципе мы вместе одобрили обновленное видение региона. Теперь необходимо определить цели и действия, которые помогут реализовать обновленное видение.

Konverentsi korraldas Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit koostöös Ida-Viru Ettevõtluskeskuse ja Europe Direct Jõhvi esindusega.

Конференция была организована Ассоциацией союза самоуправлений Ида-Вирумаа в сотрудничестве с Центром предпринимательства Ида-Вирумаа и представительством европейской информационной сети  в Йыхви

 

 

Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ muutmise visiooniseminar

19. märtsil 2021 toimus ZOOM keskkonnas visiooniseminar, mille käigus arutati muutmisel oleva maakonna arengustrateegia visiooni ajakohasuse üle.

Seminari ettekanded ja kokkuvõtted:

Avaettekanne: „Ida-Virumaa tulevikupilt: kiirendus sirgel või pööre kurvi?" – Rivo Noorkõiv (Ida-Virumaa arengustrateegia seirekomisjon)„Ida-Virumaa tulevikupilt: kiirendus sirgel või pööre kurvi?" – Rivo Noorkõiv (Ida-Virumaa arengustrateegia seirekomisjon)

Video: seminari sissejuhatus ja avaettekanne

Olemasoleva visiooni analüüsi kokkuvõte

Arengustsenaariumite kirjelduste kokkuvõte

Täname kõiki, kes seminaril osalesid ja kaasa mõtlesid! Saadud info on aluseks Ida-Viru maakonna arengustrateegia visiooni uuendamisel.

Uuendatud visiooni ja arengustrateegia võtmevaldkondi arutame üheskoos 17. juunil 2021 toimuval Arengukonverentsil.

Визионный семинар по изменению стратегии развития Ида-Вирумаа 2019-2030+

19 марта 2021 в электронной среде ZOOM состоялся видеосеминар, в ходе которого обсудили актуальность видения стратегии уезда, которая сейчас находится на стадии изменения.

Презентации и итоги семинара:

Вступительный доклад: „ Картина будущего Ида-Вирумаа– ускорение по прямой или вход в поворот?" – Риво Нооркыйв (член комиссии по мониторингу стратегии развития Ида-Вирумаа)

Видео: введение в семинар и вступительный доклад

Итоги анализа текущего видения

Итоги описания сценариев развития

Благодарим всех, кто участвовал в семинаре и думали вместе с нами! Полученная информация ляжет в основу обновления видения стратеги развития нашего уезда.

На Конференции по развитию, которая состоится 17 июня 2021, мы вместе обсудим обновленное видение и ключевые области стратегии развития.

 

 

 

Ida-Viru visiooniseminar 2019 – põlevkiviga või ilma, elu läheb igal juhul edasi!

30. oktoobril 2019 korraldasid Riigikogu Ida-Virumaa toetusrühm, Arenguseire Keskus ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit Jõhvi kontserdimajas visiooniseminaril – põlevkiviga või ilma, elu läheb igal juhul edasi!

Seminari eesmärgiks oli algatada arutelu, kuidas ELi ja Eesti võetud kliimapoliitika eesmärgid ning lähiaastatel maailmas toimuvad muutused mõjutavad põlevkivi kaevandamist ja kasutamist ning millised on võimalikud lahendused maakonna majanduse ümberkorraldamisel ning esitada ettepanekud tegevuste osas, mis on vajalikud Ida-Viru maakonna edasiseks arenguks.

Arutelude kokkuvõtted

Seminari ettekanded:

Ida-Viru maakond arvudes 1990 vs 2019

Ida-Viru arengustsenaariumid

Tulevikukütused

Seminari videoülevaated:

Avasõnad ja sissejuhatus ...
Ida-Viru arengustsenaariumid ...
Töölaudade arutelude kokkuvõtted ...
Paneeldiskussioon ...

Välja pakutud investeeringuideede hindamise tulemused:

Kokku hindas investeeringuideid 37 inimest, igal ühel oli võimalus anda 3 häält ja tulemused on alljärgnevad:

  1. Transporditaristu välja arendamine (Sillamäe-Kotka laevaliin, kiire raudteeühendus Tallinna ja Peterburgi, turvalised 2+2 maanteed, uus Narva sild ja mugav ning kiire ühistransport) 24 häält
  2. Uute maavarade uurimine ja nende kasutusele võtmiseks innovatiivsete tehnoloogiate arendamine maavarade kaevandamiseks ja kasutamiseks 23 häält
  3. Agropark (Auvere): CO2 kokkukogumine jakasutamine taimekasvatuses, lisaks vesiviljelus jm biomajandus, mis kasutab põlevkivitootmise jääke 21 häält
  4. Maakonna haridussüsteemi riigistamine ning kvaliteetse ja ettevõtliku hariduse pakkumine 16 häält
  5. 1 500 MW e. ca 220 elektrituulikuga tuulepargi rajamine, mis toodab ca 5TWh elektrienergiat annab ca  250 000 000 € tulu aastas. 15 häält
  6. Rahvusvahelise kõrgkooli rajamine Ida-Viru maakonda, kutse- ja kõrghariduse ettevõtlusega sidustamine. Kõrgharidus Ida-Virus uutele tehnoloogiatele ja ärile orienteeritud 14 häält
  7. Põlevkiviõli eelrafineerimistehase rajamine (600 M€) ning 600 M€ investeeringuteks, mis toetavad muu tööstuse arengut 13 häält.

Täname kõiki, kes investeeringuideid hindasid ning seminari tagasiside vormi täitsid. Arvestame saadud tagasisidega järgmiste seminaride korraldamisel.