Põhikiri

 

I ÜLDSÄTTED

§ 1. Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu staatus

(1) Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit (edaspidi nimetatud liit) on Ida-Viru maakonna valdade ja linnade vabatahtlik ühendus, maakondlik kohaliku omavalitsuse üksuste liit.

(2) Liit juhindub oma tegevuses kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seadusest, mittetulundusühingute seadusest, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, avaliku teenistuse seadusest ja teistest kehtivatest õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.

(3) Liit on eraõiguslik juriidiline isik, mis on asutatud 28. aprillil 1992.

 

§ 2. Liidu nimetus ja asukoht

(1) Liidu ametlik nimi on Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, lühendatult IVOL. Liidu nime tõlge inglise keelde on Association of Local Autorities of Ida-Viru County.

(2) Liidu asukoht on Jõhvi.

 

II LIIDU EESMÄRK, ÜLESANDED ja ÕIGUSED

§ 3. Liidu eesmärk ja tegevused

(1) Liidu eesmärk on Eesti kohaliku omavalitsuse arengu ja demokraatliku otsustamisprotsessi soodustamise ja laiendamise raames Ida-Viru maakonna (edaspidi nimetatud maakond) ja kogu sellega piirneva regiooni ühtlase, tasakaalustatud ja jätkusuutliku arengu tagamine ning kohaliku ja maakondliku identiteedi ja traditsioonide säilitamine ja edendamine.

(2) Eesmärgi saavutamiseks ja ülesannete täitmiseks on Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu põhitegevused:

1) maakonna ja oma liikmete esindamine;

2) liikmete koostöö arendamine, ühiste huvide ja õiguste kaitsmine;

3) informatsiooni ja kogemuste vahetamine;

4) liikmetele seadusega ettenähtud ülesannete paremaks täitmiseks soodsamate võimaluste loomine;

5) regionaaltasandi koostöö tegemine välispartneritega.

 

§ 4. Liidu ülesanded

Liidu ülesanded on:

1) luua liikmetele võimalusi seadusega pandud ülesannete paremaks täitmiseks;

2) kaitsta oma liikmete õigusi ning vajadusel pöörduda selleks kohtusse;

3) toetada tegevuste ja ürituste korraldamist maakonnas, tehes selleks vajadusel koostööd teiste organisatsioonidega;

4) korraldada liikmete ja kõigi teiste huvitatud isikute ühistegevust;

5) tagada ja suunata liikmete ühishuvide pinnalt maakondlike huvide kujundamine ja elluviimine;

6) säilitada ja edendada maakonna kultuuripärandit ja kultuuritraditsioone;

7) korraldada ühiskoolitusi oma liikmetele ja nende esindajatele;

8) osaleda rahvusvaheliste organisatsioonide tegevuses, luua ja arendada teadus-, koostöö- ja kultuurisidemeid välisriikides;

9) tegutseda maakonna hea maine eest;

10) kaitsta maakondlikke huve;

11) korraldada maakonna sümboolikaga seonduvat tegevust;

12) korraldada maakonna teenetemärkide andmist;

13) korraldada maakonna strateegilist planeerimist ning arengustrateegia koostamist ja aidata kaasa planeeritu elluviimisele;

14) osaleda maakonnaga seonduvates ruumilise planeerimise menetlustes;

15) korraldada maakondlike ning kokkuleppel asjaosalistega ühe liikme haldusterritooriumi piire ületavate arengukavade koostamist;

16) osaleda ning olla algatajaks ja partneriks maakonna huvidele vastavates rahvusvahelistes projektides;

17) korraldada maakonnas terviseedenduse alast tegevust;

18) maakonna turvalisuse nõukogu töö juhtimine ja korraldamine;

19) esindada maakonda välissuhtluses;

20) täita muid ülesandeid lähtuvalt kehtivatest õigusaktidest, käesolevast põhikirjast, üldkogu otsustest või huvitatud isikutega sõlmitud kokkulepetest.

 

§ 5. Liidu õigused

Liidul on õigus:

1) esindada maakonda, oma liikmeid ja maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste ühishuve suhetes riigiorganite, teiste isikute ning rahvusvaheliste organisatsioonidega;

2) asutada oma põhitegevuse tagamiseks juriidilisi isikuid, osaleda juriidilistes isikutes, moodustada sihtkapitale ja muid oma tegevuseks vajalikke institutsioone ning osaleda teiste ühingute ja liitude tegevuses nii kodu- kui välismaal;

3) korraldada majandustegevust liidu ülesannete täitmiseks täiendavate vahendite kaasamiseks;

4) sõlmida lepinguid nii füüsiliste kui juriidiliste isikutega, osaleda liidu eesmärkide saavutamiseks vajalikes ühendustes, organisatsioonides, projektides ja programmides;

5) omandada, kasutada ning käsutada talle kuuluvat kinnis- ja vallasvara;

6) vallata, kasutada ja käsutada liidu omandis olevat vara, samuti osutada teenuseid, s.h korraldada äripindade rentimist ja ruumide muul viisil kasutusse andmist ning teenuste osutamist;

7) sõlmida lepinguid valitsusasutusega riikliku ülesande täitmiseks;

8) võtta täitmiseks omavalitsusüksuste ning teiste omavalitsusliitude ülesandeid maakonna tervikliku arendamise eesmärgil;

9) korraldada kirjastustegevust;

10) korraldada tasuliste ja tasuta teenuste osutamist oma liikmetele ja teistele isikutele;

11) korraldada maakondlikke hariduse-, kultuuri-, spordi-, sotsiaal-, noorsoo- ja vaba aja üritusi, anda välja preemiaid, stipendiume ja toetusi üritustest osavõtjatele, võitjatele ja laureaatidele;

12) korraldada koolitust, täiendõpet, õppelaagreid, seminare ja konverentse oma liikmetele ning teistele isikutele;

13) teha muid toiminguid, mis on ülesannete täitmiseks vajalikud, vastavad kehtivale seadusandlusele ning on kooskõlas käesoleva põhikirja ja juhtorganite otsustustega.

 

III LIIDU LIIKMED

§ 6. Liidu liikmed

(1) Liidu liikmeteks võivad olla vallad ja linnad, kes  tegutsevad liidu põhikirjaliste eesmärkide nimel.

(2) Liidu liikmeks vastuvõtmise ja väljaastumise otsustab liidu üldkogu vastava kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu otsuse põhjal tehtud kirjaliku avalduse alusel. Üldkogu ei või keelduda liidu liikmele esitatavatele nõuetele vastava kohaliku omavalitsuse üksuse

vastuvõtmisest liidu liikmeks.

(3) Liikme võib liidust välja arvata liidu üldkogu otsusega, kui tal on liidu liikmemaksu võlgnevus kuue (6) kuu ulatuses aasta arvestuses või põhikirja teiste sätete täitmata jätmise eest või ta on kahjustanud olulisel määral liitu või tema teiste liikmete huve.

(4) Liige võib liidust välja astuda, sellest kirjalikult vähemalt kuus (6) kuud ette teatades. Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta kestel, peab põhikirjaga ettenähtud liikmemaksu tasuma kogu majandusaasta eest.

 

§ 7. Liidu liikme õigused ja kohustused

(1) Liidu liikmel on õigus:

1) võtta osa liidu tegevusest vastavalt käesolevas põhikirjas nimetatud eesmärkidele ja ülesannetele;

2) võtta osa liidu poolt korraldatavatest üritustest;

3) olla oma esindajate kaudu esindatud liidu organites vastavalt käesolevale põhikirjale;

4) pöörduda teabe, nõuande ja abi saamiseks liidu üldkogu, juhatuse ja büroo poole;

5) pöörduda arupärimisega üldkogu ja juhatuse poole;

6) pöörduda üldkogu poole liikmemaksu määra muutmiseks või tasumise ajatamiseks;

7) saada tasuta ja tasulisi teenuseid;

8) panna oma ülesandeid liidule ühiseks täitmiseks seaduses sätestatud volitusnormi kohaselt;

9) teha liidu organitele ettepanekuid;

10) tutvuda oma esindajate kaudu liidu büroos, üldkogu  koosoleku, juhatuse ning komisjonide koosolekute protokollide ja muude dokumentidega;

11) liidust välja astuda.

 

(2) Liidu liige on kohustatud:

1) täitma liidu põhikirja;

2) osalema aktiivselt liidu töös;

3) järgima liidu organite poolt vastuvõetud otsuseid;

4) andma liidu tööks vajalikku informatsiooni;

5) maksma kehtestatud määras ja korras liidu liikmemaksu;

6) hoidma liidu ja tema liikmete mainet.

 

IV LIIDU ORGANID JA STRUKTUUR

§ 8. Liidu organid

(1) Liidu juhtorganid on:

1) liidu kõrgeim juhtorgan on liikmete esindajate üldkogu;

2) liidu juhatus.

(2) Liidu esindus- ja tööorganiks on liidu büroo.

(3) Töö paremaks korraldamiseks võib liit moodustada komisjone, töögruppe.

(4) Liidu majandus- ja finantstegevuse kontrollimiseks moodustatakse revisjonikomisjon.

 

§ 9 Üldkogu ja üldkogu kokkukutsumine

(1) Üldkogu pädevusse kuulub:

1) liidu põhikirja vastuvõtmine ja selles muudatuste tegemine;

2) liidu majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni akti kinnitamine;

3) liidu eelarve vastuvõtmine ja tegevussuundade kinnitamine;

4) liidu liikmemaksu suuruse määra ja tasumise korra kinnitamine;

5) liidu juhatuse koosseisu kinnitamine;

6) liikmete hulgast vähemalt 3liikmelise revisjonikomisjoni valimine;

7) kinnisvara omandamise ja võõrandamise otsustamine;

9) liidu reorganiseerimise või lõpetamise otsustamine;

10) teiste organisatsioonide liikmeks astumise otsustamine;

11) maakonna ja liidu sümboolika kasutamise põhimõtete kinnitamine;

12) komisjonide moodustamine ja nende liikmete kinnitamine;

13)  muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse või mille otsustamist peab juhatus otstarbekaks.

(2) Üldkogu ülesandeid täidab põhikirjaga määratud ulatuses juhatus.

(3) Üldkogu töövorm on koosolek. Üldkogu kutsub kokku liidu juhatus vähemalt 2 korda aastas. Täiendavalt kutsutakse üldkogu kokku juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1 liidu liikmetest. Üldkogu kutsutakse kokku hiljemalt 6 kuud peale kohaliku omavalitsuse volikogu korralisi valimisi.

(4) Liidu liikmete ettepanekud üldkogu päevakorra kohta peavad olema esitatud juhatusele vähemalt 2 nädalat ja üldkogu kutsed koos päevakorraga peavad olema saadetud liidu liikmetele vähemalt 1 nädalat enne üldkogu koosolekut.

(5) Üldkogu koosolekut juhatab juhatuse esimees, tema puudumisel juhatuse aseesimees.

 

(6) Hääletamine üldkogus on avalik, kui ei otsustata teisiti.

(7) Liidu liige nimetab oma esindajad ning nende nimelised asendajad  liidu üldkoosolekule kohaliku omavalitsuse volikogu volituste tähtajaks elanike arvu alusel järgmiselt:

1) omavalitsusüksus kuni 20 000     -  2 esindajat;

2) omavalitsusüksus 20 001-  40 000   - 3 esindajat;

3) omavalitsusüksus 40 001-  60 000  -    4 esindajat.

(8) Üldkogu otsused võetakse vastu üldkogul osalevate esindajate poolthäälteenamusega, kusjuures otsuste vastuvõtmiseks peab poolt olema vähemalt kolme liidu liikme esindajad, kui seaduses või põhikirjas ei ole otsustatud teisiti. 75% üldkogu liikmete poolthääled on vajalikud järgmiste otsuste puhul: põhikirja muutmine, varade jaotamine, liidu lõpetamise otsustamine.

 (9) Üldkogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

(10) Üldkogu koosoleku protokoll peab olema liikmetele kättesaadav pärast 14 päeva möödumist üldkogu koosoleku lõppemist.

 

§ 10 Juhatus ja juhatuse kokkukutsumine

(1) Liidu juhatus on 1-8liikmeline, kuhu kuulub iga liidu liikme üks esindaja.  Juhatuse liikme määramiseks on vajalik tema kirjalik nõusolek.

(2) Liidu juhatuse volituste tähtaeg on juhatuse valimistest kuni üldkogu poolt uue juhatuse valimisteni.

(3) Juhatuse liige võib juhatusest tagasi astuda sõltumata põhjustest, teatades sellest enda määranud üldkogule.

(4) Juhatuse koosolekul osaleb tegevjuht sõnavõtu õigusega.

(5) Juhatuse pädevusse kuulub:

1) liidu tegevussuundade elluviimise ja põhikirjaliste eesmärkide saavutamise korraldamine;

2) üldkogu koosolekul arutusele tulevate eelnõude ja päevakorra ettevalmistamine, päevakorda küsimuste esitamine ja ettepanekute tegemine üldkogule;

3)  liidu iga-aastase tegevusplaani koostamine;

4)  büroo põhimääruse kinnitamine;

5)  büroo teenistujate koosseisu, ametinimetuste ja palgamäärade kinnitamine;

6)  liidu tegevuse muude küsimuste otsustamine;

7) liikmemaksu suuruse määra ja tasumise korra üldkogule kinnitamiseks esitamine;

8) eelarve ja majandusaasta aruande üldkogule kinnitamiseks esitamine;

9) õigusaktide eelnõude kooskõlastamise korraldamine;

10) liidu nimel sõlmitavate lepingute tingimuste otsustamine ning liidu tegevjuhi volitamine neile lepingutele alla kirjutada;

11) liidu esindajate valimine erinevatesse organisatsioonidesse ja struktuuridesse;

12) avalikkuse informeerimine liidu tegevusest;

13)  muude üldkogu poolt talle antud ülesannete täitmine.

(6) Liidu juhatuse töövorm on koosolek. Juhatuse koosoleku kutsub kokku liidu juhatuse esimees vähemalt kord kuus. Täiendavalt kutsutakse liidu juhatuse koosolek kokku juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1 juhatuse liige.

(7) Juhatuse uue koosseisu esimesel koosolekul valitakse juhatuse esimees ja juhatuse aseesimees.

(8) Liidu juhatuse koosoleku kutsed koos päevakorraga peavad olema saadetud juhatuse liikmetele vähemalt 1 nädal enne koosolekut.

(9) Liidu juhatuse koosolekut juhatab juhatuse esimees.

(10) Igal juhatuse liikmel on 1 hääl.

(11) Hääletamine liidu juhatuse koosolekul on avalik, kui ei otsustata teisiti.

(12) Juhatuse otsused võetakse vastu koosolekul osalevate juhatuse liikmete poolthäälteenamusega,  kui seaduses või põhikirjas ei ole otsustatud teisiti.

(13) Juhatuse koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

(14) Juhatuse koosoleku protokoll peab olema liikmetele kättesaadav pärast 14 päeva juhatuse koosoleku lõppemist.

(15) Juhatuse koosolekut võib pidada videokonverentsina või elektrooniliselt.

 

 

§ 11. Liidu juhatuse esimees

(1)  Korraldab juhatuse tööd ja esindab liitu oma pädevuse piires  suhetes teiste asutuste, ettevõtete ja organisatsioonidega;

(2)  Juhatab juhatuse istungeid ja üldkogu koosolekuid. Liidu juhatuse esimehe  äraolekul asendab teda  juhatuse aseesimees, mõlema äraolekul juhatuse poolt volitatud isik;

(3)  Kirjutab alla juhatuse koosolekute protokollidele ja otsustele;

(4)  Annab oma pädevuse piires välja käskkirju;

(5)  Omab õigust delegeerida juhatuse liikmeid enda asemel esindama liitu;

(6) Sõlmib tööõiguslikke ja majanduslepinguid ning kirjutab alla rahalistele dokumentidele liidu kinnitatud eelarve piires;

(7) Korraldab liidu raamatupidamist üldkogu kehtestatud korras;

(8) Sõlmib, muudab ja lõpetab  lepingu tegevjuhiga;

(9) Annab ülesandeid tegevjuhile ja kontrollib liidu büroo tegevust;

(10) On aruandekohustuslik üldkogu ees;

(11) Esindab liitu üksinda, ülejäänud juhatuse liikmed esindavad liitu ühiselt.

 

§ 12. Liidu büroo

(1) ) Büroo ülesanne on liidu juhtorganite, liidu juhatuse, komisjonide, töö tehniline tagamine, asjaajamise korraldamine ning liidu töö tehniline tagamine;

(2) Büroo juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, liidu põhikirjast ning üldkogu ja juhatuse otsustest;

(3) Büroo tööd juhib tegevjuht.

 

§13. Liidu tegevjuht

(1) Liidu tegevjuht:

1) juhib büroo tegevust;

2) võtab teenistusse ja vabastab teenistusest büroo teenistujad, määrab nende ametipalgad ja lisatasud, võtab töölepingu alusel tööle töötajad ja vabastab nad töölt;

3) annab oma pädevuse piires välja käskkirju;

4) võtab osa üldkogu ja juhatuse tööst omades seal sõnaõigust;

5) esindab oma pädevuse piires liitu suhetes teiste asutuste, ettevõtete ja organisatsioonidega;

6) sõlmib tööõiguslikke ja majanduslepinguid ning kirjutab alla rahalistele dokumentidele liidu kinnitatud eelarve piires;

7)  on aruandekohustuslik üldkogu, juhatuse ja  juhatuse esimehe ees.

 

(2) Liidu tegevjuht korraldab:

1) liidu kinnis-ja vallasvara haldamist, kasutamist ja käsutamist kehtestatud korra kohaselt;

2) liidu raamatupidamist juhatuse kehtestatud korras, koostab ja esitab statistilisi aruandeid;

3) muud liidu eesmärkide saavutamiseks vajalikku tegevust, omavalitsus-ja muude ametnike ja isikute koolitust ning täiendõpet vastavalt käesolevale põhikirjale.

 

 

V LIIDU MAJANDAMINE

§ 14. Liidu eelarve

(1) Liidul on oma eelarve, mille kinnitab üldkogu.

(2) Liidu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. Liidu eelarve täitmist

korraldab liidu juhatus.

(3) Eelmise aasta eelarve täitmise aruanne peab olema kinnitatud kuue (6) kuu jooksul

eelarveaasta algusest.

 

§ 15. Liidu rahastamine

Oma tegevuseks vajalikud vahendid saab liit:

1) liikmemaksudest;

2) toetustest ja annetustest;

3) liidu põhikirjalisest tegevusest saadavast tulust;

4) seaduses või seaduse alusel ettenähtud juhtudel riigieelarvelistest eraldistest;

5) muudest tuludest.

 

§ 16. Liidu liikmemaks

(1) Liikmemaksu arvestuse aluseks on liidu liikmete ja nende elanike arv ja liidu eelarve

kavandatav maht.

(2) Liidu eelarvesse laekuv liikmemaks koosneb kõikidele liikmetele võrdsest püsiosast ja osast, mille suurus sõltub liikme elanike arvust.

(3) Liikmemaksu suuruse otsustab üldkogu hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 1. novembriks.

(4) Liidu liikmemaksu kannavad liikmed liidu eelarvesse vastavalt üldkogu poolt kehtestatud tähtaegadele.

 

VI LIIDU TEGEVUSE KONTROLL NING AVASTATUD PUUDUSTELE REAGEERIMINE

§ 17. Kontrolli teostamine

(1) Üldkogu valib liidu organite ja asutuste tegevuse  järelevalve teostamiseks oma liikmete hulgast vähemalt kolmeliikmelise revisjonikomisjoni.

(2) Revisjonikomisjoni liige ei või olla juhatuse liige.

(3) Seadusega ettenähtud või muul juhul määrab üldkogu liidu majandustegevuse ja aastaaruande seaduslikkuse ja raamatupidamise eeskirjadele vastavuse kontrollimiseks sõltumatu audiitori.

 

§ 18. Revisjonikomisjon

(1) Revisjonikomisjon:

1) valib oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe;

2) juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast ning on aruandekohustuslik üldkogu ees.

(2) Revisjonikomisjon kontrollib:

1) liidu organite tegevuse vastavust üldkogu ja juhatuse otsustele;

2) tulude tähtaegset sissenõudmist ja arvelevõtmist ning kulude vastavust liidu eelarvele;

3) raamatupidamise õigsust ja vara kasutamise sihipärasust;

4) liidu poolt sõlmitud lepingute täitmist;

5) üldkogu ülesandel liidu eelarvest sihtotstarbelisi vahendeid saanud organisatsioonide

poolt nende vahendite kasutamist.

(3) Revisjonikomisjon esitab kontrollimisel avastatud puuduste kohta märkused ja ettepanekud liidu juhatusele, kes võtab kasutusele meetmed puuduste kõrvaldamiseks.

(4) Esitab revideerimise akti koos liidu majandusaasta aruande, liidu juhatuse seletuskirjaga üldkogule kinnitamiseks.

 

VII LIIDU ÜMBERKUJUNDAMINE JA LÕPETAMINE

§ 19. Liidu tegevuse ümberkujundamine ja lõpetamine

(1) Liidu liikmete arvu vähenemisel alla seaduses sätestatud suuruse ning kui kuue (6) kuu jooksul ei suudeta liikmete arvu viia seadusega kooskõlla, muudetakse liidu põhikirja muutmisega muud liiki kohaliku omavalitsuse üksuste ühenduseks või lõpetatakse liidu

tegevus.

(2) Liidu tegevus lõpetatakse üldkogu otsusega ja muudel seaduses ettenähtud alustel.

 

§ 20. Liidu likvideerimine

(1) Lõpetamisel toimub liidu likvideerimine. Likvideerimismenetlus toimub seaduses sätestatud korras.

(2) Liidu lõpetamisel otsustab üldkogu varade üleandmiseks õigustatud isikud.

(3) Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist jaotatakse allesjäänud vara õigustatud isikute vahel.

 

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu (IVOL) põhikirja uus redaktsioon on vastu võetud IVOLi üldkogu koosolekul otsusega nr 3, 9. veebruaril 2018.