Arengustrateegia

Ida-Viru maakonna arengustrateegia määratleb piirkonna oluliseimad arenguprioriteedid aastateks 2019-2030+. Arengustrateegia on aluseks maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste ja koostööpartnerite ühisteks tegevusteks maakonna arengu suunamisel, ühiselt teostatavate ja omavalitsusüksuste ülese mõjuga investeeringute kavandamisel ning investeeringuteks toetuse taotlemisel.

Kehtiv maakonna arengustrateegia koostati 2018.a. Hetkel toimub maakonna arengustrateegia uuendamine ning Ida-Viru maakonna õiglase ülemineku territoriaalse kava koostamine.

Vaadake lisaks:

https://ivol.kovtp.ee/maakonna-arengustrateegia-muutmine

https://ivol.kovtp.ee/oiglane-uleminek