3.11.23

Kultuurirahva tänusündmus IDA-VIRU EHE tunnustamise kord

Üldsätted

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu kultuurikomisjoni otsusega auhinnatakse igal aastal Ida-Virumaa kultuurikorraldajaid üheteistkümnes nominatsioonis.

Auhinnaks on Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu tänukiri ja meene.

Kandidaatide esitamine

Kandidaatide esitamise õigus on üksikisikutel, asutustel ja organisatsioonidel.

Kandidaatide kohta esitatakse kirjalik taotlus koos põhjendusega Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu meiliaadressile ivol@ivol.ee või postiaadressile  Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, Keskväljak 1 41357 Jõhvi.

Esitamise aeg on 1.novembrist – 1. detsembrini.

Kandidaate võib esitada järgmistes nominatsioonides:

AASTA UUS ALGATUS – sellel aastal toimunud, uue algatusena tekkinud, esiletõstmist vääriv kultuurisündmus.

AASTA KULTUURISÜNDMUS - sündmus, mis hoiab ja kannab edasi maakonna kultuuritraditsioone.

AASTA TEHNILINE TUGI – kultuurisündmust toetav heli-, valgus-, videoprojektsiooni-, jm. tegelev isik/organisatsioon. Tugi kultuurisündmuse paremaks kujundamiseks, mis annab sündmusele lisaväärtust.

AASTA KULTUURITÖÖTAJA – aasta jooksul kultuurivaldkonnas eriliselt silma paistnud, kogukonda  ühendanud ja maakonna kultuurielu rikastanud kultuuritöötaja.

AASTA KULTUURIKOLLEKTIIVI JUHT – kes on oma tegevuse- ja juhtimisega saavutanud kultuurikollektiivi kestvuse ja kõrge kunstilise taseme.

AASTA NOOR TEGIJA – kuni 35-aastane säravate ideede ja uute algatuste teostaja

AASTA KOOSTÖÖPARTNER - kultuuri toetav isik või institutsioon. Näiteks ajakirjanik, fotograaf, videomeister vm,. kes kajastab maakonna kultuurisündmusi. Sündmusele või tegevusele finantsabi lisav institutsioon.

AASTA LOOMETUNNUSTUS – tegutsev kirjanik, kunstnik, käsitöömeister, interpreet vm. Isik, kes rikastab oma loominguga maakonna kultuurivaldkonda.

AASTA  MUUSEUMITÖÖTAJA – – isik, kes on sellel aastal saavutanud oma töös silmapaistvaid tulemusi  ja andnud olulise panuse muuseumivaldkonna arengusse 

AASTA RAAMATUKOGUTÖÖTAJA - isik, kes on aasta jooksul saavutanud oma töös väljapaistvaid tulemusi või rakendanud olulisi uuendusi, mis on positiivselt mõjutanud paikkonna elu või kogukonda läbi raamatukogu tegevuste

AASTA KOGUKONNA TULEHOIDJA – isik, kes on aktiivne ja ettevõtlik kogukonna eestvedaja ning ühendaja. Paikkonna kultuuritraditsioonide hoidja ning  edendaja  kogukonnas ja kogukonnaga.

Esitatud taotlused peavad sisaldama:

Nominatsiooni nimetust

Kandidaadi andmeid (nimi, asutus, ametinimetus, telefon, e-posti aadressi).

Kandidaadi esiletõstmist vääriva tegevuse lühikirjeldust ühel A4 leheküljel.

Ettepaneku teinud isiku nime või kollektiivi nimetust, kontaktandmeid (telefon, e-posti aadress)

Taotluste menetlemine

Auhinna saajad otsustab esitatud taotluste põhjal IVOL-i kultuurikomisjon.

Võrdsete kandidaatide puhul küsitakse esitajalt lisainformatsiooni.

Komisjon võib sobivate kandidaatide puudumisel jätta auhinna välja andmata.

Kahel järjestikusel aastal ei anta auhinda samale isikule, töögrupile või kollektiivile.

Auhinna omistamine

Auhinnad antakse välja iga aasta jaanuaris toimuval kultuurirahva tänusündmusel IDA-VIRU EHE.