« Tagasi

PAKUME TÖÖD: Rohepöörde tegevuste korraldajale Ida-Virumaal (EST/ENG)

Johan Skytte poliitikauuringute instituut otsib rohepöörde tegevuste korraldajat (spetsialist), kes aitaks Tartu Ülikooli projektimeeskonda EL rahastatud projekti CEESEU-DIGIT elluviimisel koordineerides koostööd Ida-Virumaa sidusrühmadega.  

Selle saavutamiseks kohtub palgatav spetsialist regulaarselt kohalike piirkonna sidusrühmadega (kohalikud omavalitsused, kodanikuühiskonna organisatsioonid, eraettevõtjad, kolmandatest isikutest organisatsioonid, nagu näiteks korteriühistud jt), et teha kindlaks puudujäägid nende teadmistes, oskustes ja ressurssides, mis tuleb täita, et saavutada rohujuuretasandi toetus muudatustele, mis on vajalikud maakonna ja omavalitsuste energia- ja kliimakava (ECAP) rakendamiseks. Ning seeläbi eelkõige tagada, et keegi ei jääks rohepöörde puhul "maha". See tähendab marginaliseerunud inimestele, näiteks isoleeritud eakate, energiavaeste leibkondade, vähemusgruppide ja teiste isikute, kes võivad olla muul viisil marginaliseeritud (nt puuetega inimesed), hääle andmist.

 • Otsime inimest, kes valdab vabalt tööalast vene keelt ja oskab hästi inglise keelt (kõnes ja kirjas) - projektimeeskonna juht ja projektipartnerid räägivad ainult inglise keelt, Ida-Virumaal töötatakse vene ja eesti keeles; hea eesti keele oskus tuleb kasuks.
 • Otsime Ida-Virumaal elavat inimest. Kui ei ela, siis peaks palgatav inimene sõitma mitu päeva nädalas piirkonda tööle.
 • Otsime inimest, kes on avatud ja kellel on valmisolek ja oskus töötada ja suhelda erinevate inimrühmadega. Sa peaksid olema iseseisev, suutma töötada nii üksi kui ka meeskonnas.
 • Ideaaljuhul on palgataval inimesel olemas Ida-Virumaal mingid kontaktvõrgustikud, millele ta saaks toetuda koostöövõrgustiku arendamisel.
 • Kasuks tuleb suurepärane oskus avalikke ettekandeid pidada.
 • Ideaalsel kandidaadil peaks olema eelnev kogemus või teadmised rohepöörde teemadel. Kui selline kogemus puudub, eeldame huvi teema vastu ja valmisolekut õppida.

Tööülesanded:

Töötaja ülesanneteks on koordineerida rohepöörde tegevusi (peamiselt Ida-Virumaal), korraldades koolitusi, kohtumisi huvigruppidega ja muid avalikke üritusi. Täpsemalt:

 • suhelda erinevate huvirühmadega, et tõsta nende teadlikkust puhtale energiale üleminekust ja maakonna/valla energia- ja kliimakavast (ECAP).
 • Aidata kaardistada ja tuvastada lüngad teadmistes, oskustes ja ressurssides, mis on vajalikud kohaliku ECAPi rakendamiseks.
 • korraldada õpikodasid ja koolitusi nende lünkade/vajaduste täitmiseks (sisu tuleb teistelt projektimeeskonna liikmetelt).
 • Hoiab pidevat sidet sidusrühmadega, et jälgida edusamme ja säilitada kaasatust.
 • Korraldada avalikke üritusi teadlikkuse ja kaasatuse suurendamiseks.
 • Aitab koguda kvantitatiivseid/kvalitatiivseid andmeid (nt intervjuude, fookusgrupi arutelude korraldamine jmt).
 • dokumenteerib kõik tegevused ja teeb kirjalikud kokkuvõtted tulemustest inglise keeles.

Töö tingimused:

Töökoht on poole kuni täistööajaga, mida võib töö edenedes suurendada. Esialgne lepinguperiood on kaks aastat ja seda on võimalik pikendada. Ametikoht asub Narva kolledžis.

Võimalusel töö alguskuupäev: 1. märts. Palk on ametikohale konkurentsivõimeline ja kohandatud kandidaadi kogemustele ja haridustasemele.

 

Taustaks veel niipalju: Rohepöörde spetsialist töötab Ida-Virumaa asjaomaste sidusrühmadega, et aidata Tartu Ülikoolis asuvat projektimeeskonda EL rahastatud projekti CEESEU-DIGIT elluviimisel.

CEESEU-DIGIT projekti esmane eesmärk on luua 6 Kesk- ja Ida-Euroopa riigi 6 CO2-intensiivse piirkonna suutlikkus terviklike piirkondlike energia- ja kliimakavade (ECAP) koostamiseks, mis on kooskõlas riiklike kliima- ja energiakava eesmärkidega, mis toetavad rohelist kokkulepet. Ning kaasata marginaliseeritud ja haavatavad rühmad, eelkõige energiavaesed majapidamised. Teine eesmärk on aidata kohalikel omavalitsustel rakendada ja rahastada oma ECAPi, koostööd maakondliku kava tegevuste ja eesmärkidega. Mõlemal juhul on fookuses mitmekülgne teadlikkuse ja kompetentside suurendamine, et aidata maakondliku ja KOV tasemel tegevuste elluviimisele kaasa.

Avaliku sektori suutlikkuse suurendamine aitab (a) koostada tervikliku energiakava, mis sisaldab energiasätteid ja süsiniku jalajälje vähendamist, parandades samal ajal kliimatundlikke sotsiaalhüvesid - liikuvus, pargid, mänguväljakud, puhas õhk ja vesi, bioloogilise mitmekesisuse säilitamine; (b) tegeleda energiavaesusega - kütmine/jahutamine, piisav ventilatsioon/valgustus, soe tarbevesi, toiduvalmistamine; (c) hoolitseda valijate eest ja tegutseda nende vajaduste nimel; (d) mõista rohepööret toetavaid rahastamisvõimalusi ja nende taotlemise võimalusi; ning (e) teha koostööd erasektoriga, et vähendada vastuseisu puhtale energiale üleminekule ning julgustada ja kaasata ECAPi algatuste rahastamist ettevõtete poolt.

Õiglane puhtale energiale üleminek peab maksimeerima toetust, minimeerima vastuseisu ja ületama apaatsust. Palgatava töötaja ülesanne on aidata Tartu ülikooli meeskonna liikmena seda Ida-Virumaal saavutada.

Huvi ja lisaküsimuste korral palun võtke ühendust aadressil elis.vollmer@ut.ee

 

-------------------------------------------ENG -----------------------------------------

Johan Skytte Institute of Political Studies is seeking a Green Transition Organiser (specialist) to work with relevant stakeholders in Ida-Virumaa to assist the project team based at the University of Tartu in implementing the EC-funded CEESEU-DIGIT project.

 

To achieve this, the Green Transition Organiser will be responsible for meeting regularly with local stakeholders in the region (local governments, civil society organizations, private businesses, third-party organisations such as apartment associations, among others) to identify gaps in knowledge, skills and resources that must be filled to build grassroots support for the changes necessary to implement the county's and municipalities' Energy and Climate Action Plans (ECAP), and in particular to ensure that nobody is "left behind" in the green transition. This especially means giving voice to marginalised people, such as the isolated elderly, energy-poor households, minority groups, and other persons who may be marginalised in other ways (e.g., disabled persons).

 • We are looking for a person with working fluency in Russian and a good knowledge of English (spoken and written) – Project team leader and project partners speak only English, while work in Ida-Virumaa will be in Russian and Estonian; Good knowledge of Estonian is a plus.
 • We are looking for a person living in Ida-Virumaa. If they are not, then the person would need to commute to work in the region several days a week.
 • We are looking for someone who is outgoing and has the willingness and ability to work and engage with diverse groups of people. You should be a self-starter, able to work alone as well as feel comfortable working as part of a team.
 • Ideally, the person would have existing networks of contacts in the county, which they could draw upon.
 • Comfort in and excellent skills for delivering public presentations is a plus.
 • The ideal candidate should have prior experience in or knowledge of green transition topics. If lacking such experience, an interest in the topic and willingness to learn are expected.

 

Tasks:

The employee's tasks will be to coordinate green transition activities (mostly in Ida-Virumaa) by organising trainings, meetings with relevant stakeholders, and other public events:

 • Engage with diverse stakeholder groups to raise their awareness about the clean energy transition and the county/municipality energy and climate action plan (ECAP)
 • Help to map and identify gaps in knowledge, skills and resources that must be filled to implement local ECAPs
 • Organise workshops and trainings to fill these gaps/needs (the content will be provided by others in the project team)
 • Follow up with stakeholders to monitor progress and maintain engagement
 • Organise public events to increase awareness and engagement
 • Help to collect quantitative/qualitative data (such as organizing/scheduling interviews, focus group discussions, etc.)
 • Document all activities and summarise findings/outcomes in written English.

 

Terms of employment:

The position will be between half and full time, which may be expanded as the work progresses. The initial contract period is two years and may be extended. The position is located in Narva College.

Desired start date: March 1. The salary is competitive for the position, and will be based on your experience and educational attainment.

 

For background info, the Green Transition Organiser will work with relevant stakeholders in Ida-Virumaa to assist the project team based at the University of Tartu in implementing the EC-funded CEESEU-DIGIT project.

CEESEU-DIGIT's primary objective is to build capacity in 6 carbon intensive regions in 6 countries in the CEE for holistic regional Energy and Climate Action Plans (ECAPs) aligned with NCEP national targets supporting the Green Deal, and will involve marginalized and vulnerable groups, especially energy-poor households. A second objective is to assist municipalities to implement and fund their ECAPs aligned with regional ones. At both levels, extensive capacity building will be extended to assist with ECAPs.

Public sector capacity building will help (a) formulate a holistic ECAP with energy provisions and carbon footprint reduction while improving climate-sensitive social goods - mobility, parks, playgrounds, clean air and water, biodiversity conservation; (b) address energy poverty - heating/cooling, adequate ventilation/lighting, domestic hot water, cooking; (c), attend to constituents and act on behalf of their needs; (d) understand financing options and how to apply for these; and (e) work with the private sector to mute opposition to the Clean Energy Transition (CET) and to encourage and incorporate funding of ECAP initiatives by businesses.

A just CET needs to maximize support, minimize opposition, and overcome apathy. The employee's task will be to assist University of Tartu's team in achieving this in Ida-Virumaa.

If you are interested and have additional questions, please contact us at elis.vollmer@ut.ee